ڵ

ۆ ڵۆی یی
 
 . .
http://webhazhar.5u.com
ێ ۆ 坎 (GPS) 36.08088 44.62322
ǐ ѐێ ڵ SHAMAL-B1 SHAMAL-B2-3 ѐێ ۆ ۆ ۆ http://hazhar.yoo7.com/t71-topic#137
ǐ ѐێ ڵ 3-SHAMAL-B2 ѐێ ۆ ۆ ۆ 4 9 ێ ۆ http://hazhar.yoo7.com/t73-topic#142 .
07501128491 koyshaqlawa@yahoo.com ۆ ەە ە .ە
ی ی ڵ 100 ی ۆ ی .
http://hazhar.yoo7.com./t60-topic ەیەی ی
ی ۆ یی ێ 坁یی ی

 | 
 

 ۆەی ʘی ەیەی ی

   
HAZHAR RAMADHAN


avatar

: 104
: 43
: 11/12/2007

: ۆەی ʘی ەیەی ی    2011-08-31, 3:24 am
(ە ەە)ە یی ی ۆیە
ەэی ەیی ۆی ەی یјی
ۆ ە ەی ەۆی ە
ەی ۆیە ە ی ەڵێ.


ۆ ە ە ە ەەە ەێ ە ی ە ەەە ەەڵ ەە Ȑێ .ەی ەڕ ە ەʘ ە .ە ۆیە ۆەی ە ی ە ۆە ەیەیەی ە ۆ ە ە ێ .ێ ە ی Șە ەڵ ە ەە ە ێ ۆ ەјە ە ەی ۆی ێیە ەەە Șێ ە یەی ە ێ ە ە ۆ ۆ یەیە یە ەیەی ۆیی ێەێ ە ەەەی ە ێی ەێ ۆ ەەی ە ەە ەȘەێ . ۆیە ۆ ی ەە ۆ ە ێ Șە ە ەە ەی ە ەێ ( ۆ ی ۆ ی ەەەە ) ە ەیە ۆ ە ەەی ە یۆەی ۆەی ی ۆە ی ە ی ەیە ە یی ەڵ ە ە یە ʐیی ە ی ە یە ەс یە ەیەیە ەی ەی ێی ۆیی ە یۆەەی ێ یەیە ێ ۆ ی یەی .
ۆیە ێ ەی ۆ ێ ۆ ۆ ەی ەڕ ە ۆ ێ ۆڕǐ ەە .ۆەەی یی ۆ ەی 4
ۆǝی یەەی ڕۆەە ەʁێ ە ی 5/2010 . ەی ʘی ەەی ەیەە ی ەەە ەە ە ەیەی ۆی ەی ەјە ێەی ە ۆە ی ەјە ێی ەیەی ە ۆ ۆەە .
ە ەی ی ە ەەی ەэ ەەی ێ . ەە ێەەیی
ی ەەی ە ەјە ە ʘی ەەە ی ە ۆی ەە ە ۆە ێ .

ەڵ ۆ ە ەیە ۆ ەјە ە ێی ە ە ەی ј ەیە ە ۆۆ ەی Șە ەەە ێیی ە یۆەی ی ەێ ە یەی ە ە ۆیە ەێ ۆیەە ە ەڕی ە ێی ۆی .

ەی ە ڵۆ . ە یەی ەی ە ە ەی ۆی ە ەەی ۆ ە ەێ ۆۆی ەەی ە ە ێی ە ە ەی یۆەی ی ە ەە ۆ یەە ی ی ی ە ڕێ ە ەʐ ەە ەیەی ە ێە یە ەی .
ە ۆیە ەەی ە ێ ەەە ی ی ێیە ەە ی ۆە . ەە ە ڵەی ە ێ ۆ ە .
ەە ێەیەی ە ە ەەی .


ە ە ۆی ە ەی ی ێی یەە ێ ە ۆەڵە ەۆ ەێ ێە ی ەیەە ەە یە ە эەی ی ەەی ەیەەی ە ە ەی ەێ ( trike ) .

ۆیە ەڵ ە ڕیی ێییەی ʘی ە ەی ڕەە ڵی 2010 ە ی 7 ە ە ەە ە ە ۆی ی 8 ە ۆی ە ێەە . ەەڵ ەەی ە ە یە .
ەە ە ێەیە ە ی ʘی

ی ەەی ەیەە ەەە ۆ ەјە ە ەیەە ی ەەەی یە ۆیە ەێ ەیەە Ȑۆ ەە ێیی ە ەیەی ە ەیە ۆیە ۆیی ەیەە ۆ Ȑ ەی ۆ ێ ە ێی ۆ ێ . ەە ȍە ۆەی ەە .
ەە ۆی ێیە ʘی ەیەی ەە ەڵ ێیی ە ە эەی ۆ ە ەە ەەە ە ێەی ە ە ی . ۆیە یی ۆەە ۆ ی ەەی ۆ . ەە ە ە ʘی ەە ە ێەیە ە ی ʘیەە ۆ ەە эە ʘ ی ە ە ی эەی ەیەی ەە ەڵ ێ ەەی ەی ێȘە ۆ ێی ەەی ۆۆ ە ۆ ێی ۆ ە ۆە . ەە ە ێەیە ە ەی ʘی ەیەی ەە

ەەی ڕ ەی ەۆیە ۆ یەە ەە ەەی ۆۆ ەیی ەی یە ǁ ە ە یی ە ی 3 ی 2011
ەە ە ێەیە ە ی یی ەە ...

ە ەەڵ ە ە یۆیە.........

HAZHAR RAMADHAN 2016-04-26, 1:21 am 1
    
    http://hazhar.yoo7.com
iebrahemali: 1
: 27
: 21/03/2012

: : ۆەی ʘی ەیەی ی    2012-03-21, 4:54 am

dast xosh
    
HAZHAR RAMADHAN


avatar

: 104
: 43
: 11/12/2007

: : ۆەی ʘی ەیەی ی    2015-10-19, 3:21 am

ۆ

_________________


    
    http://hazhar.yoo7.com
 
ۆەی ʘی ەیەی ی
    
1 1

:
ڵ ::  ی ی :: ی ی ۆ-